eventum
...nalagam...
Onemogoči prednalaganje

NEPREMIČNINSKA ZAKONODAJA

 1. Stvarnopravni zakonik - SPZ
 2. Zakon o zemljiški knjigi - ZZK-1
 3. Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN
 4. Stanovanjski zakon - SZ-1
 5. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi - ZVEtL
 6. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - ZPSPP
 7. Zakon o nepremičninskem posredovanju - ZNPosr
 8. Zakon o kmetijskih zemljiščih - ZKZ
 9. Zakon o gozdovih - ZG
 10. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev - ZDKG
 11. Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb - ZVKSES
 12. Zakon o potrošniških kreditih - ZPotK
 13. Zakon o ugotavljanju vzajemnosti - ZUVza
 14. Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah - ZPPLPKEU
 15. Zakon o varstvu okolja - ZVO-1
 16. Zakon o ohranjanju narave - ZON
 17. Zakon o vodah - ZV-1
 18. Zakon o varstvu kulturne dediščine - ZVKD-1
 19. Zakon o rudarstvu - ZRud
 20. Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1
 21. Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt
 22. Zakon o graditvi objektov - ZGO-1
 23. Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih - ZDVGOMP
 24. Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji - ZUDVGA
 25. Zakon o javnih cestah - ZJC
 26. Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici - ZHKO
 27. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
 28. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
 29. Energetski zakon - EZ-1
 30. Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli
 31. Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)
 32. Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
 33. Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ)
 34. Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)
 35. Zakon o davkih občanov (ZDO) - Neuradno prečiščeno besedilo
 36. Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
 37. Obresti, dividende in dobiček iz kapitala (2.izdaja)
 38. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
 39. Obdavčitev z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč (1.izdaja)
 40. Davek na dobiček zaradi spremembe namembnost zemljišč – pojasnilo (1. izdaja)
 41. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
 42. Zakon o finančni upravi (ZFU)