eventum
...nalagam...
Onemogoči prednalaganje

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA pri posredovanju v prometu z nepremičninami nepremičninske družbe EVENTUM

Pomen uporabljenih pojmov
1. člen

Pojmi uporabljeni v teh splošnih pogojih, pomenijo:

 1. Nepremičninska družba je družba EVENTUM d.o.o..
 2. Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju in za katero nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.
 3. Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba skuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
 4. Pogodba o posredovanju je pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj in s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.
 5. Pogodba, katere predmet je nepremičnina je prodajna, najemna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.
   

Posli, ki jih nepremičninska družba opravi v okviru plačila za posredovanje
2. člen

 1. V storitvah posedovanja so zajeti zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:
 • sprejem naročila za posredovanje pri pravnih poslih, katerih predmet je določena nepremičnina te priprava pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • ugotavljanje istovetnosti naročitelja, pridobivanje kontaktnih podatkov naročitelja ter preverjanje pravnega stanja nepremičnine na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig, zlasti obstoj lastninske pravice, drugih stvarnih in obligacijskih pravic ter ostalih pravnih dejstev;
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine s skrbnim ogledom nepremičnine;
 • seznanjanje naročitelja in tretjih oseb z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine ter r v zvezi s tem o morebitnih očitnih stvarnih napakah ter pravnih napakah, ugotovljenih pri pregledu ter z morebitnimi tveganji, ki izhajajo iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine;
 • seznanjanje  naročitelja in tretjih oseb o s tržnimi razmerami, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, višino in vrsto davčnih obveznosti, morebitnih stroškov notarskih opravil, stroškov vpisa v zemljiško knjigo ter morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • priprava ustrezne oglaševalske strategije in izvedba oglaševanja nepremičnine, v obsegu, ki ga določi nepremičninska družba;
 • organizacija in vodenje ogledov s potencialnimi kupci oz. najemniki;
 • vzpostavljanje stikov med naročiteljem in tretjimi osebami, ki vključuje sprotno ažurna telefonsko, pisno in spletno komunikacijo ter po potrebi organiziranje sestankov med naročiteljem in tretjimi osebami ter sodelovanje pri pogajanjih med naročiteljem in tretjimi osebami za sklenitev pravnega posla;
 • pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov naročitelja in tretjih oseb za pripravo pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • organiziranje sestave pogodbe, katere predmet je nepremičnina, ki jo sestavi univerzitetni diplomiran pravnik oz. notar;
 • hramba originalne dokumentacije do plačila kupnine v celoti oz. organizacija hrambe drugje, po dogovoru in za račun naročitelja;
 • sodelovanje pri izročitvi in prevzemu nepremičnine oz. primopredaji, s sestavo zapisnika o izročitvi in prevzemu oz. primopredajnega zapisnika;
 • opravljanje dodatnih storitev v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja, na podlagi dogovora z naročiteljem.
   

Pravica nepremičninske družbe do plačila za posredovanje
3. člen

 1. Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, katere predmet je nepremičnina, pri sklenitvi katere je posredovala.
 2. Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 3. Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene Pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 4. V primeru, da nepremičninska družba katerega posla iz 2. člena teh Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera ali na izrecno željo naročitelja ali zaradi razlogov, na katere ne more vplivati oz. so na strani naročitelja ali tretje osebe, naročitelj nima pravico zahtevat znižanja plačila za posredovanje;  
 5. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primeru, ko naročitelj oz. njegov ožji družinski član sklene pogodbo katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik Nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.
   

Višina plačila za posredovanje
4. člen

 1. Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.
 2. Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4 % od pogodbene cene, povečano za davek na dodano vrednost in se lahko glede na dogovor razdeli med stranki pogodbe, katere predmet je nepremičnina. Ta omejitev glede višine plačila za posredovanje pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine nižja od 10.000,00 EUR.
 3. Plačilo za posredovanje v primeru najema ali oddaje za isto nepremičnino znaša dve mesečni   najemnini, povečano za davek na dodano vrednost in se lahko glede na dogovor razdeli med stranki pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
 4. V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe.
   

Cenik storitev
5. člen

 1. S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz 2. člena.
 2. Nepremičninska družba lahko v skladu z dogovorom z naročiteljem zanj opravi tudi dodatne storitve, za katere pa ne zaračunava nikakršnih dodatnih stroškov, tj:
  • zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj, fotokopij izvirnikov in drugih potrdil (potrdila o namenski rabi zemljišč, lokacijske informacije za gradnjo, ZK izpiskov, fotokopij originalnih dokumentov iz ZK, fotokopij izvirnikov GD z žigom o pravnomočnosti, informacij in potrdil iz GURS-a,..), ki so potrebni za veljavno sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina; naročitelj plača le morebitne upravne takse oz. nadomestila za potrdila;
  • organizacija cenitve nepremičnine, organizacija izdelave energetske izkaznice, organizacija izvedbe parcelacije; naročitelj kot naročnik storitve plača storitev izvajalcu storitve v skladu z njunim dogovorom;
  • zastopanje v davčnem postopku;
  • hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu in hramba dokumentacije;
  • prenos naročniških razmerij oz. priključkov ob primopredaji nepremičnine.
 3. Nepremičninska družba ne zaračunava ogledov oz. dejanskih stroškov, v primeru, da ne pride do realizacije pravnega posla z njenim posredovanjem.
   

Druga določila
6. člen

 1. Če naročitelj ne predloži vseh podatkov pomembnih za sklenitev posla oziroma posreduje neresnične podatke, sam prevzema tveganje posla in je dolžan povrniti nepremičninski družbi oziroma tretji osebi morebitno nastalo škodo.
 2. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba.
 3. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.


Preserje, 30.6.2016

EVENTUM d.o.o.
Direktorica Greta Mlinar